Home / Biểu mẫu / Mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất

Mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất

mau-quyet-dinh-bo-nhiem-ke-toan-truong-moi-nhat

CÔNG TY CỔ PHẦN…                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      …                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  Số: …                                                       …, ngày … tháng … năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN…

  • Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần …;
  • Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần …;
  • Xét năng lực và phẩm chất của Ông/bà….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay bổ nhiệm:

Họ và tên: ………………………………………………………………….. Sinh ngày:…………………..

CMND số: ………………………. Ngày cấp: …………………….. Nơi cấp:…………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………………………

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần…

Điều 2: Ông (bà) …………………………………có các nghĩa vụ:

  • Giúp Giám đốc công ty tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
  • Tuân thủ Quy chế quản lý tài chính của công ty và tuân thủ pháp luật hiện hành;
  • Tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

  • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về Phòng Kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;
  • Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này;
  • Ông (bà) ……………………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các Quy chế tài chính khác của Công ty.

Điều 3: Ông (bà) …………………………………. Và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                                                TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

– Như Điều 3;                                                                                          CHỦ TỊCH

– Lưu VT.

>> Tải Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất tại đây

About admin

Check Also

Mẫu Biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất 2019

Sau khi hai bên ký hợp đồng mua bán xong thì bên bán tiến hành giao …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *